Opgemaakt ter mijner enige ECHTE legitimatie aan IEDEREN !

 

Dit is een SOEVEREIN, en juridisch document, door de eigenaar van dit document, op diens verzoek getoond, aan de / een legitimatie / identificatie verzoeker, de legitimatie / identificatie verzoeker, dient van dit gehele document geheel goed kennis te nemen, alvorens ook maar enige verdere handelingen te verrichten, alle maar mogelijk denkbare mensen rechten, zijn, en blijven aan de “soeverein, en levend geboren mens ab”, tevens de eigenaar, en de @auteur van dit soevereine document zijnde, voorbehouden !

 Soeverein legitimatiebewijs

 

Dit document bevat incl. dit voorblad 10 bedrukte, zijde,s A4.

Deze vormen ten aller tijden, in welke vorm dan ook 1 onverbrekelijk geheel !

 

Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik ab, de op; 07-05-1955, levend geboren, en thans nog steeds levende mens, op het vaste land.

Als ook ik ab, de levend geboren, en levende mens op het vaste land, de Ondergetekende ben.

ATTENTIE, extra kennisgeving vooraf.

 

De eigenaar van dit soevereine document, leeft inz. zijn / haar geloof, en levensovertuiging, volgens ;

 

De Universele Rechten Van de Mens 1789, Het handvest van de aarde, Het handvest voor compassie, Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ), De Universele Rechten Van de Mens 1948, en de natuurwetten.

 

Hij / zij beroept zich ten alle tijden op de mensenrechten, en zal zich NOOIT vrijwillig identificeren met zijn / haar NATUURLIJK PERSOON, c.q. BURGER zijn.

 

En zal NOOIT vrijwillig in het “civiel / burgerrecht treden, wanneer dit geschied, c.q. is geschied, zal dit absoluut onder DWANG, en DREIGING, van andere mensen, c.q. andere “dode entiteiten” zijn geweest, en NIET onder “vrije wilsbeschikking” Art 3:33 BW zijn geschied !

 

Op zeven Mei negentienhonderd vijf, en vijftig (07-05-1955), werd op vier uur dertig (4.30 uur), in de woonwagen, staande achter het perceel, met huisnummer twee, en veertig (42), te Westbroek, coordinaten ; 52° 9′ NB, 5° 8′ OL

 

Volgens de natuurwetten, in augustus negentienhonderd vier, en vijftig (1954) , verwekt door de mannelijke soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed ; Willem Gerrit van Egdom.

 

Uit de soeverein, en levend te Soest, op drie, en twintig (23) januari, negentienhonderd drie en dertig (1933) geboren vrouwelijke mens, Jacoba Coljee.

 

In aanwezigheid van de medicus, A Broere, huisarts te Westbroek.

Medicus, en huisarts dokter A Broere, die bij de geboorte van de soevereine mens ab, op 07-05-1955 te Westbroek aanwezig was.

Soeverein, levend, en in goede gezondheid, geboren een mannelijke mens, van vlees, en bloed.

 

Welke zijn ouders, de mannelijke soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed Willem Gerrit van Egdom, en de vrouwelijke soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed Jacoba Coljee.

 

Zijnde als zijn ouders, in samenspraak, hem de VOOR naam ; Albertus, roepnaam ; albert, of ab gaven.

De soeverein geboren mens ab, met zijn soeverein geboren ouders, v.l.n.r; moeder Jacoba Coljee, baby ab, vader Willem Gerrit van Egdom.

Zijn vader, de soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed Willem Gerrit van Egdom, moest onder DWANG, EN OP STRAFFE VAN, opgelegd door “het bedrijf staat der Nederlanden”, inz. Art. 1:19e.2 BW.

 

Verplicht”hem aangegeven, bij “een ambtenaar”, van de burgelijke stand, van de gemeente Westbroek, welke tot op heden, voor mij, de VOOR namelijk mens, van vlees, en bloed ; Albertus, onbekend is gebleven.

Vermeende geboorteakte met nummer; V 0654292 B, c.q.; ”Westbroek 1955 nr 11”, van de soeverein, en levende mens ab, afgegeven door "gemeente De Bilt"

Ook een afschrift van het vermeende doktersbriefje, als omschreven in Art. 1:19e.2 BW Lid 8, welke de medicus, A Broere, bij mijn geboorte heeft opgemaakt, heeft mijn geboortegemeente De Bilt, mij nooit kunnen, of willen overleggen.

 

Ik zelf, de VOOR namelijk mens, van vlees, en bloed ; Albertus,was op07-05-1955 te jong, onwetend, en onmachtig, en bovendien inz. mijn minderjarigheidNIET BEVOEGD, om hier tegen te kunnen, of te mogen protesteren.

 

Ik zelf, de VOOR namelijk mens, van vlees, en bloed ; Albertus, heb echter hier nooit onder “vrije wilsbeschikking” Art.3.33 BW, “vrijwillig” nooit mee ingestemd.

 

En zal dit ook nooit, onder “vrije wilsbeschikking” Art.3.33 BW, “vrijwillig” doen.

 

Op de opgemaakte geboorteakte, met nummer; V 0654292 B, c.q.; ”Westbroek 1955 nr 11”, ontbreektnamelijk de tekst; “geboren een soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed”.

 

Waaruit blijkt dat deze geboorteakte is opgemaakt op de de 2e dood geborene, de Cestui Que Vie nageboorte, welke mede is vrijgekomen tijdens mijn geboorte.

 

Familie namen zijn een voortvloeisel, van de onder DWANG, en DREIGING OP STRAFFE VAN, opgelegde wet middels code civil 1811, decreet van naamsaanneming,uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, in het Paleis van St. Cloud, op 18 Augustus 1811.

 

In Code civil 1811, Art 1, Art, Art  6, en Art 7, staat de dwang, straf, en massale volksbedreiging, er van omschreven.

Hetdecreet van naamsaanneming,code civil 1811 uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, is echter een erfenis, voortgekomen uit een “verplichting tot “een familie erfzonde”.

 

Niets of niemand, kan of mag, een soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed, tot iets DWINGEN,dit is bij wet verboden, Art. 284.1 Wvsr., Art. 285.1 Wvsr, Art. 285.2 Wvsr,en Art. 317 Wvsr.

    

Dus ook niet tot acceptatie, of gebruik van “een erfenis”, in welke vorm dan ook.

 

Om rechtszekerheden te stellen, is door de eigenaar, en @auteur, van dit document, op Dinsdag 16-08- 2014, diens naam / namen, in elke welke enig denkbare vorm, dan ook, met succes geclaimd.

 

advertentie naamclaim in dagblad "de Spits", d.d. 16-09-2014

De eigenaar, en @auteur, van dit document, heeft aan een ieder ander levend geboren mens, en enige ook maar denkbare “dode entiteiten”, met uitzondering van diens naamgenoten, met dezelfde naam / namen geboren.

 

Verboden de door hem op 16-08- 2014 geclaimde naam / namen, nog op enigerlei denkbare wijze, te mogen gebruiken, of te misbruiken.

 

Zowel wet Art. 1:19e.2 BW, als ook wet code civil 1811, decreet van naamsaanneming,uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, in het Paleis van St. Cloud, op 18 Augustus 1811.

 

Zijn onder DWANG, en DREIGING, OP STRAFFE VAN, als vermeende “dienstbaarheden” tot stand gekomen, en aan levend, ensoevereingeboren mensen, van vlees, en bloed,opgelegd !

 

Gelet op ;

Bw. 1 Art. 1.1.U bent vrij om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden.

 

Vermeende dienstbaarheden omschreven in Art. 1:19e.2 BW, als ook wet code civil 1811, wenst de eigenaar, en tevens @auteur, van dit document, absoluut, en onder geen enkele voorwaarde NIET, te dulden.

 

BW Art 3:33. De wilsverklaring, waaruit moet blijken dat ik, de eigenaar, en tevens @auteur, van dit document,een contract bent aangegaan, op vrijwillige basis.

 

Ontbreekt, of moet duidelijk vervalst zijn, maar is mij de eigenaar, en tevens @auteur, van dit document nog nooit overlegd !

 

Art. 228 BW 6, welke luid ;Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.

 

BWArt. 3.44 Betekend dit volgens civiel recht, vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen.

 

Art 49, en Art 50 BW 3 bevestigen vernietiging van deze, Art. 1:19e.2 BW, als ook wet code civil 1811, in dit document genoemde rechtshandelingen, c.q. vermeende wetten.

 

Verklaart de eigenaar, en tevens @auteur, van dit document, in volle menselijke eer, en soeverein geweten te zijn ;

De levend geboren en soeverein mens ab, als zijnde, geboren in de "wagen", zichzelf bevrijd van staatsslavernij, en nu soeverein mens zijnde !

De VOOR namelijk mens van vlees, en bloed ; Albertus, roepnaam ; albert, of ab

 

Volgens de natuurwetten, in augustus negentienhonderd vier, en vijftig (1954), te zijn verwekt door zijn vader, de mannelijke soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed ; Willem Gerrit van Egdom

 

In aanwezigheid van de medicus, A Broere, huisarts te Westbroek, uit zijn moeder, de soeverein, en levend, en levend geboren mens, van vlees, en bloed, Jacoba Coljee, op vier uur dertig (4.30 uur) te zijn geboren.

 

In de woonwagen, staande achter het perceel, met huisnummer twee, en veertig (42), te Westbroek, coordinaten ; 52° 9′ NB, 5° 8′ OL, thans zijnde een onderdeel zijnde, van gemeente De Bilt

 

 

Rijvaardigheid beheersing ; catogorieen ; AM / B / C, / D /  E,  en code 95

 

 

 

Levensovertuiging ;soeverein, levend geboren, en vrij mens, op het vast land.

 

 

 

Bloedgroep ; A res. D pos.

 

 

 

Woonplaats ;Planeet aarde.

 

 

 

Haarkleur ;grijs / wit

 

 

 

Kleur ogen : blauw / grijs

 

 

 

Postuur ; tenger.

 

 

 

Lengte ; 1,81 meter

 

 

Handtekening, en vingerafdruk, van de rechter wijsvinger, van de eigenaar @auteur, de VOOR namelijk mens van vlees, en bloed ; Albertus.

 

digitale vinger print van de rechter wijsvinger, van de soevereine mens ab = digitale ondertekening !

ATTENTIE belangrijk, extra kennisgeving tot slot.

 

In mijn “vrije wilsbschikkingBW Art 3:33, deel ik de kennisnemer(s) van dit document, tevens mede, NIET te zijn, en ook absoluut NIET te willen zijn; de fictieve BURGER, annex NATUURLIJK PERSOON.

 

Welke door de mij onbekend gebleven ambtenaar, van de gemeente Westbroek, op 07-05-1955, opdeCestui Que Vie(na-) geboorte.

 

Welke mede is vrijgekomen tijdens mijn geboorte, en ter mijner laste, en zonder mijn vaders, en mijn instemming aan mij, de soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed, gekoppeld is geworden, is opgemaakt !

 

De 2e dood geborene, de Cestui Que Vie(na-) geboorte, welke mede is vrijgekomen tijdens mijn geboorte, is volgens bij leven gegeven mondelinge berichtgeving, van mijn vader aan mij.

 

Is in zijn onwetendheid, dat hij te maken had met een 2e dood geborene, ca. 1 uur na mijn geboorte, door mijn vader in het zod = moeras, achter het perceel, met huisnummer 42, te Westbroek geworpen.

 

Zijn toenmalige hond, ca. 8 kg zwaar, van welke vermoeid als mijn vader was, niet in de gaten had dat die achter hem aan[iep.

 

Is er achter aan gegaan, en heeft 2e dood geborene, deCestui Que Vie nageboorte, welke mede is vrijgekomen tijdens mijn geboorte, in het zod opgegeten !

 

Er kan dus al geen enkel vermeend “document” zijn opgemaakt, op de “dode entiteit” Cestui Que Vie nageboorte, ALBERTUS VAN EGDOM, of enige afgeleide daar van.

 

Afgegeven door, “het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens dochterondernemingen.

 

Wat door “het bedrijf staat der Nederlanden”, angstvallig geheim word gehouden is ;

 

Alle vermeende “documenten” welke zijn opgemaakt, door “het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens dochterondernemingen.

 

Zijnde o.a. paspoorten, ID bewijzen, rijbewijzen, OV jaarkaarten, etc., zijn opgemaakt, op de 2e dood geborene, de fictieve “dode entiteit” Cestui Que Vie nageboorte, van de desbetreffende soeverein, en levend geboren mens.

 

Zie desgewenst ; https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=crw7M0rN10s

 

Alle door hen verstrekte vermeende “documenten”, zijn ook NIET het eigendom van de desbetreffende soeverein, en levend geboren mens.

 

De vermeende “rechtsgeldige documenten”, zijn hen “verplicht”, onder DWANG, in huur verstrekt door “het bedrijf staat der Nederlanden”, de soeverein, en levend geboren mens, is slechts de verplichtehouder ( beheerder / gebruiker ) er van.

 

De verplichtehouder, is door “het bedrijf staat der Nederlanden verplicht,de op zijn / haar fictieve “dode entiteit”, de 2e dood geborene, de Cestui Que Vie nageboorte, verstrekte vermeende “rechtsgeldige documenten”, altijd bij zich te dragen.

 

Dit zijn slechts gelijk de "vrachtbrieven" , en erkennings formulieren, dat ik de vervoerder, en de door “het bedrijf staat der Nederlanden verplichteerfgenaam, van de “dode entiteit”, de 2e dood geborene, de Cestui Que Vie nageboorte

 

Dit is DWANG, en bij hun “eigen” wetten verboden, want u zult niets “dwingen, Art. 284,285b wvsr, en BW 2. 1.1.2

 

En op vraag, c.q. een vordering, op straffe vaneen lakei / werknemer van hun  zou ik die, direct te moeten tonen !

 

Op straffe van, is bedreiging, en wederom bij hun “eigen” wetten verboden, want u zult nietdreigen,Art. 285 Wvsr, Art. 285b Wvsr, Art. 2 UVRM, en Art. 3 UVRM

 

Indien een soeverein, en levend geboren mens, zich vrijwillig identificeert, met een vermeend hen “verplicht”, onder DWANG, in huur verstrekt door het bedrijf staat der Nederlanden”,rechts geldigdocument .

 

Treed deze automatisch, uit zijn / haar mensenrechten !

 

Hij / zij erkent dan, wellicht totaal onwetend, namelijk vrijwillig en automatisch te zijn, de 2e dood geborene, de fictieve “dode entiteit” Cestui Que Vie nageboorte, die gene die op het fictieve vermeend “rechtsgeldigedocument staat vermeld !

 

En vervalt daarmede automatisch direct, naar de veel mindere BURGERRECHTEN !

 
Ik de eigenaar @ auteur van dit soevereine document, heb inz. mijn geloof, en levensovertuiging, sinds ik in 2014 uit de matrix ontwaakte.

 

Mij ook mij NIET meer laten misleiden, door het bedrijf staat der Nederlanden”, en ook NIET meer meegedaan aan mij te onderwerpen aan de “slavernij”, van hen.

 

En het plegen van “misdaad in vereniging”, anderen met blanco volmacht / in opdracht van mij, aan het bedrijf staat der Nederlanden te laten onderdrukken / slaven, afpersen etc. Art.140.1 Wvsr, Art.140.2 Wvsr !

 

Hier mede bedoel ik het “grote volksbedrog”, georganiseerd door het bedrijf staat der Nederlanden”, de z.g. “vermeende democratische verkiezingen !

 

Ik de eigenaar @ auteur van dit soevereine document, wens zelf ook niet door anderen “geslaafd, afgeperst, en bedreigd” te worden.

 

Ik kan, mag, en wil, dit andere medemensen niet aan doen.

 

Ook niet middels een blanco volmacht verleend, aan vermeend “vrijwillig”democratisch gekozen vertegenwoordigers, van politieke verenigingen, of zijnde de opdrachtgever aan enige andere, denkbare derde andere partij.

 

Op 01-03-2017, en op 05-03-2018 gaf ik, de eigenaar @ auteur van dit soevereine document, de allerhoogste ambtenaar van mijn woongemeente Hilversum, Dhr. PIETER IZAAK BROERTJES, PERSOONLIJK in functie als burgemeester.

 

Schriftelijke kennisgeving hier van, en deelde hem ook mede hier aan nooit meer te zullen deelnemen, of mee werken, en deelde hem tevens mede mij ook op geen enkele wijze door derden, of hun vermeende vertegenwoordigers, “vrijwillig” te zullen laten “slaven, afpersen, en bedreigen”.

 

Zie desgewenst ; http://abvanegdom.123website.nl/438849673

 

En ; http://abvanegdom.123website.nl/439051179

 

Het is Dhr. PIETER IZAAK BROERTJES, in functie als allerhoogste ambtenaar burgemeester, zijn ambtelijke PLICHT, mijn wensen, eisen gebaseerd op mijn mensenrechten, uit ( te laten ) uitvoeren.

 

Of dit te melden, door te spelen naar andere inz. deze doende “dode entiteiten” !

 

Wat Dhr. PIETER IZAAK BROERTJES, er mee gedaan heeft, is mij tot op heden onbekend gebleven.

 

Op 19—03-2019, deed ik, de eigenaar @ auteur van dit soevereine document, de allerhoogste ambtenaar van mijn woongemeente Amersfoort Dhr. Lucas .M.M. Bolsius PERSOONLIJK in functie als burgemeester.

 

Als ook Dhr. Melle Bakker zijnde de secretaris-directeur van de Kiesraad PERSOONLIJK, een soortgelijke kennisgeving toekomen.

 

http://abvanegdom.123website.nl/442081223

 

Een soeverein, en levend geboren mens, heeft bij de geboorte mensenrechten, en vele andere rechten verworven.

 

Een fictieve BURGER, annex NATUURLIJK PERSOON, heeft slechts de veel mindere BURGER rechten.

 

Wederom aan u identificatie verzoeker(s) kennisgegeven, ik de VOOR namelijk mens van vlees, en bloed ; Albertus, roepnaam ; albert, of ab

 

Beroep mij ten alle tijden op mijn onvervreemdbare mensenrechten, en zal mij NOOIT vrijwillig identificeren, met mijn onder DWANG opgelegdeNATUURLIJK PERSOON, c.q. BURGER zijn.

 

Ik de VOOR namelijk mens van vlees, en bloed ; Albertus, roepnaam ; albert, of ab, zal NOOIT vrijwillig in het “civiel / burgerrecht” treden, en maak u hierbij attent op ; GW. Art. 94 lid 2 overige bepalingen.

 

Ik de VOOR namelijk mens van vlees, en bloed ; Albertus, roepnaam ; albert, of ab, zal echter NOOIT geweld op zoeken, of uitlokken, tegen een ander levend mens als eerste geweld gebruiken, of mij met geweld verzetten !

 

Wanneer in het “civiel / burgerrecht” treden, om welke reden dan ook geschied, c.q. is geschied, zal dit absoluut onder DWANG, en DREIGING, van andere mensen, c.q. andere “dode entiteiten” zijn geweest.

 

En NIET onder een “vrije wilsbeschikking” Art 3:33 BW zijn geschied !

 

Dit document is ook digitaal online in te zien op ; http://abvanegdom.123website.nl/442224821

 

WAARSCHUWING !

 

Beste identificatie verzoeker(s).

 

Indien enig ander levend mens, vertegenwoordiger, of werknemer van enig denkbaar bedrijf, of andere “dode entiteit” mij, de VOOR namelijk mens van vlees, en bloed ; Albertus, roepnaam ; albert, of ab, manipuleert om uit mijn mensenrechten te treden, maakt hij / zij zich schuldig aan overtreding van ; GW. Art. 94 lid 2

 

Indien deze mij ook mij maar ergens toe dwingt, maakt hij / zij zich schuldig aan overtreding van ; Art. 284,285b wvsr, en BW 2. Art. 1.1.2

 

Indien deze mij ook mij maar ergens mee bedreigd, maakt hij / zij zich schuldig aan overtreding van ; Art. 285 Wvsr, Art. 285b Wvsr, Art. 2 UVRM, en Art. 3 UVRM

 

Indien ik belaagd word, op welke wijze, en door wie dan ook, dan zal ik mij proportioneel weren, om dit onrecht te verhinderen.

 

Voor vertraging, schade,s, en gevolg schade,s die ik ondervind, uit welke belaging dan ook, stel ik de belager(s) zelf hoogst persoonlijk, en zonder uitstel commercieel aansprakelijk, conform mijn kostenschema, welke digitaal vermeld staat op ; http://abvanegdom.123website.nl/439024387

Nimmer zal ik instanties / recht dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen spersonen / juridische titels / etc. aanklagen, omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden, door mensen van vlees en bloed.

 

Deze mensen van vlees en bloed, en als dit handelen uitmond in wederrechtelijke, en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

 

 

Ik, gekend als ab van egdom ; ab levend geboren uit de familie,s coljee, en van egdom, roepnaam; ab.Als VOOR namelijk levend mens, van vlees, en bloed ab, geboren op; 07-05-1955 te Westbroek, coordinaten ; 52° 9′ NB, 5° 8′ OL, en levende als vrij geboren, en soeverein mens, op het vaste land, bij de gratie Gods, en als crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent, en auteur van de copyright naam, claim de naam en de handtekening ©ALBERTUS van EGDOM, en / of alle afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden.

 

 Einde .

ATTENTIEdit document is, en blijft ten alle tijde onvervreemdbaar eigendomvan de @auteur : de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, niets uit / in dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de @auteur, op enig denkbare wijze gewijzigd, of verveelvuldigd worden .