kennisgeving aan de burgemeester van mijn woongemeente

tekst kennisgeving aan de burgemeester van mijn woongemeente

Aan ; Gemeente Hilversum

t.a.v. ; PIETER IZAAK BROERTJES, PERSOONLIJK, in functie als de

hoogste gemeenteambtenaar, burgemeester

Dudokpark 1

1217 JE HilversumMijn kenmerk ; gh/avdfve/ kennisgeving-grverkiezing-06032018

Onderwerpen ; 1 ) Kennisgeving, tot hetNIET VERLENEN van mij blanco volmachten.

2 ) GEEN schriftelijke colportage, in mijn brievenbus.

3 ) Juridische KennisgevingDit document bevat 13 pagina,s, zij vormen een onverbrekelijk geheel

Hilversum 05-03-2018Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik , als ook ik de Ondergetekende ben.

 

Lecturi Salutem .

Hierbij doet ondergetekende in private rechtshandeling u, deze kennisgeving, met incl. tweetal ingescande copy,s van de door uw bestuursorgaan, aan mij toegezonden stempas gemeenteraad 2018, en stempas raadgevend referendum toe komen. .

Ondergetekende wenst van uw verzoeken, c.q. uitnodigingen tot het “verlenen van mijn instemmingen met, ( verlenem van, een blanco volmachten ),en daar mede zijn onderwerping aan het systeem”, absoluut geen gebruik te maken, c.q. gehoor te geven.

De orginelen van de door uw bestuursorgaan aan mij toegezonden, z.g. stempassen, zal ondergetekende in zijn archief, te samen, met een door uw, bestuursorgaan afgetekend, en afgestempeld 100% eensluidend copy exemplaar, van dit document, bewaren.

Dit als bewijsstukken van het zich NIET schuldig gemaakt te hebben, aan strafbare feiten, en NIET VERLENING van “blanco volmachten” aan ( criminele ) derde partijen.

Tevens als bewijs stukken, voor het NIET dulden van onderdrukking, wensen / eisen ( welke wetten, besluiten, en of verorderingen etc. genoemd worden ) door vermeende vertegenwoordigers van andere mensen.

En tevens dient dit document, als schriftelijke kennisgeving van ondergetekende, inz. het onder geen enkele voorwaarde, dulden van schending van zijn div. geboorte, en mensenrechten, slavernij, en / of knechting, zoals omschreven in ;

De Universele Rechten Van de Mens ( 1789 )

Het handvest van de aarde.

Het handvest voor compassie.

Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ).

Zo ondergetekende als soeverein mens, levend, op het vaste land, ook absoluut wenst, c.q. indien dit noodzakelijk is, van u persoonlijk, als allerhoogste ambternaar van het bestuursorgaan gemeente Hilversum eist.

Dat ondergetekende onder GEEN enkele voorwaarde, en in welke vorm dan ook, zal worden worden meegeteld, of anderzinds in verband zal worden gebracht, met het crimineel gebeuren “verkiezingen”, en nog zijn vermeende naam, nog zijn onvrijwillig , aan hem opgedrongen STROMAN, NATUURLIJK PERSOON, burger slaven nummer, of enige aanverwante met ondergetekende, etc zal worden ge, c.q. misbruikt in uitslagen etc. van vermeende verkiezingen etc., en ondergetekende n privaat recht, totaal ook voor 100% is gevrijwaard van evt. “verplichtingen” aan deze organisatie van “VERENIGINGEN”

Zie evt. ;

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=crw7M0rN10s

Politieke partijen zijn slechts publieke verenigingen, gelijk aan welke vereniging dan ook.

Nederland is een vrij soeverein land in haar grondrechten en wet.

Vrije soevereine mensen gelijk ondergetekende, hebben het recht te leven in vrijheid, art 3 URVM


Het gelijkheid beginsel
art 1 GW grondrecht, en het gelijkheid beginsel van, burgenrecht 1:1 BW en het gelijkheid beginsel van strafrecht art 2 SR, maakt ieder onder elke omstandigheid gelijk, zo wel in publiek als privaatrecht !

De vrijheid van de mens in dat recht geeft hen het mensenrecht in vrijheid van keus, vrijheid van meningsuiting, en de individuele macht van het zelfbeschikking recht, en het autonomie beginsel.

De soevereine mens, levend op het vaste land ( zoals omschreven als NATUURLIJK PERSOON) is autonoom in zijn bevoegdheid van zijn wil, vrij te handelen in het gelijke recht van ieder ander, zie 1 )

Een ieder die gehoor geeft aan een stemoproep voor, het zij een vermeende regering / gemeente raad, etc., een ieder de zich middels een stemming schuldig aan knechting, stalking, schending van privicy etc van andere mensen

Wil namens door hem / haar gekozen vertegenwoordigers, anders denkende mensen onderwerpen aan zijn / haar wil, stokpaardjes, en nieuwsgierigheden. etc

En wil die anders denkende mensen onder het mom van democratie, “VERPLICHT” laten meebetalen aan zijn / haar wil, en stokpaardjes.

Slavernij is in elke vorm verboden, ook middels verlegging van blanco volmachten naar derde partijen, als zijnde vertegenwoordigers van verenigingen, etc., art. 273f SR., art.4 URVM

Een ieder die gehoor geeft aan een stemoproep voor het zij een vermeende regering / gemeente raad, etc, onderwerpt zich zelf daar mede totaal, aan de zeer sluwe regels voor de politieke winnaars van de z.g. ( gemeente raads ) verkiezingen etc.,

Een ieder die gehoor geeft aan een stemoproep voor het zij, een vermeende regering / gemeente raad, etc, onderwerpt zich zelf daar mede totaal, aan de spelregels, van verdeling van de pluche posten, voor die vermeende winnaars, aan de eisen , wensen, c.q. wetten, gemaakt door die vermeende uiteindelijke winnaars, dit voor de periode van 4 jaar

Ondergetekende als soeverein geboren mens, heeft uw bestuursorgaan gemeente Hilversum al eens eerder schriftelijk, en wel op ; 01-03-2017, onder kenmerk ; AVE-01032017/ Ghpbz gemeld, dat ondergetekende WEIGERT blanco volmachten te verlenen aan ; een om het even ander mens, bedrijf, instelling, vereniging(en) of een bestuursorgaan, en weigert tevens zich “vrijwillig” te onderwerpen aan andere mensen, bedrijven, verenigingen, instellingen, of bestuursorganen.

Ondergetekende kan, mag, en wil inz. zijn geloof, gewetens, en levensovertuiging, geen andere levende wezens, hetzij mens, of dier, levend op het vaste land, in het water, of in de lucht ( laten ) onderdrukken, verplichten, bespioneren, en of knechten, nog ondergetekende zich door andere mensen, bedrijven, instellingen, of bestuursorganen mag laten knechten, slaven etc., .Ook middels de nederlandse wet is dit verboden !

Grondregel voor ALLE wetten is immers, “niet doden , niet stelen, niet afpersen.

En niets dwingen”, Art. 284, 285b wvs, en BW 2. 1.1.2

Nergens worden de inwoners van de gemeente Hilversum, door het bestuursorgaan gemeente Hilversum, op bovenstaande kwalijke activiteiten ge attendeert.

Ondergetekende kan het in ieder geval nergens terug vinden .

Wellicht is dit iets om publiekelijk, op de gemeentelijke website te vermelden, dan zou art 3:44 lid 3 Awbuitgesloten zijn.

Volgens ondergetekende zijn vrije mening, is er sprake van bedrog, en misleiding !

art 3:44 lid 3 Awbluid ;

Bedrog is aanwezig wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt, door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep.

Naar aller waarschijnlijkheid zijn op het boven vermelde, zelfs enige wetsartikelen uit het Wetboek van strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, art. 273 t/m art. 285b van toepassing.

Tevens roept uw bestuursorgaan, volgens ondergetekende zijn vrije mening,middels het verzenden van stempassen, aan de inwoners van de gemeente Hilversum, deze op tot het plegen van een misdaad,zoals vermeld in art.140 wvs, welke luid ;

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, of geldboete van de vijfde categorie.

Geen enkel levende mens, bedrijf, vereniging, bestuursorgaan, of wezen, etc. is boven ondergetekende, of andere levende mensen, levende op deze planeet verheven.

Slechts de schepper van deze planeet, wie of wat dit ook moge wezen, is verheven boven ondergetekende, en andere mensen levende op deze planeet .

Ondergetekende heeft OP GEEN ENKELE WIJZE, de behoefte om aan andere mensen, met wellicht een totaal ander gedachtengoed, dan ondergetekende zelf heeft, zijn wil, levenswijze, geloof, of gedachtengoed “dwingend” op te ( laten ) leggen, en of deze te laten bespieden , stalken etc.

Ondergetekende heeft OP GEEN ENKELE WIJZE, de behoefte om zichzelf “vrijwillig” te ( laten ) onderwerpen, bespieden, stalken, en of in zijner privicy te ( laten ) schenden, door / aan / van de wensen / eisen van andere levende mensen, of diens vertegenwoordigers.

Ondergetekende laat andere, levende mensen, vrijelijk in vrede, en vrijheid leven, zoals ondergetekende zelf ook in vrede, en vrijheid, met anderen leven wil .

De Universele Rechten Van de Mens ( 1789 )

Welke door een vertegenwoordiger van de staat der nederlanden, in 1948 vrijwillig, en in opdracht van de staat der nederlanden is ondertekend.

Welke zelfs in bepaalde gevallen boven de grondwet, van de staat der nederlanden gaat.

En welke dus door de staat der nederlanden dient te worden nageleeft zegt ;

Artikel 3 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.

Artikel 4 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en Nederlands recht art. 273f SR. Slavernij is verboden.


Artikel 5 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Je mag niemand martelen,Oook geestelijke terreur, en dwang uitgevoerd door vertegenwoordigers van medemensen (volksvertegenwoordigers), is geestelijk martelen


Artikel 6 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen, zo behoeft ondergetekende zich niet te onderwerpen aan de eisen, c.q. wensen van andere mensen, of diens vertegenwoordigers.


Artikel 12 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt,

Vertegenwoordigers van medemensen vallen mij non stop lastig, door mij te pogen te knechten met wat ik mag, en MOET, en EISEN van mij mee te betalen aan wensen en stokpaardjes, van andere medemensen !

Artikel 17 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Je hebt het recht op eigendom, en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.

Waarom pogen vertegenwoordigers van mijn medemensen, mij non stop te verplichten mee te doen aan hun eisen, en wensen, en waarom verplichten zij, mij te laten mee betalen aan hun besluiten, en wetten ?

Artikel 30 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Geen enkel land, en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen, die in deze Verklaring staan.

Het moge u PIETER IZAAK BROERTJES duidelijk zijn, dat ondergetekende zich totaal distancieeerd, van onderdrukkers, schenders van mensen, en burger rechten etc..

En ook op geen enkele wijze, zich wenst uit te laten middels referendum stem, geen enkele bemoeienis wenst te hebben, met mens vijandige elementen, als zijnde politici, bestuurders, en bestuursorganen.

Middels ondergetekende zijn geloof, gedachten goed, en levensovertuiging, laat je ieder ander mens in zijn / haar waarde, en privicy leven

Bespioneer je deze niet, dwing je deze niet, val je deze dus ook niet lastig. etc

Derhalve distancieeert ondergetekende zich mede van bemoeienis, inz. raadgevende referenda etc.

Derhalve voegt ondergetekende ook een scan in, voor de oproep voor raadgevend referendum, waar aan ondergetekende ook weigert aan mee te doen !2 ) GEEN schriftelijke colportage, in ondergetekende zijn brievenbus.

Ondergetekende wenst met "het bedrijf staat der Nederlanden", en of 1 diens dochterondernemingen (bestuursorganen), geen enkel vrijwillig contract, contact, of ook maar enige andere overeenkomst aan te gaan.

Waarschijnlijk ten overvloede wijst ondergetekende u er op dat gemeentes, ook dochterondernemingen zijn van "het bedrijf staat der Nederlanden".

Indien ondergetekende iets van uw organisatie (bestuursorgaan) nodig heeeft, dan weet ondergetekende u zelf wel te benaderen.

Derhalve wenst ondergetekende, GEEN enkele schriftelijke colportage, of VERPLICHT bijdrage verzoek ( ANBI verzoek ), in zijn brievenbus van "het bedrijf staat der Nederlanden", en / of 1 diens dochterondernemingen (bestuursorganen) te ontvangen.

Want Nederland is een “bedrijf, geregistreerd bij het UCC, in Amerika, onder registratie nummer ; 0001008288, en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ”3 ) Juridische KennisgevingOndergetekende is in ID’entiteit’ publiekrechtelijk voornamelijk persoonalbertus van egdom, in mijn status Ondergetekende van Autonoom Kosmopoliet Soeverein, binnen het recht van de Verenigde Naties.
In Westbroek, Nederland geboren, en daardoor
gewettigd in het Nederlands recht; het grondrechtelijk recht van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dat is mijn wettig en onvoorwaardelijk grondrechtelijk geboorterecht, zo ook UVRM art. 30 onvoorwaardelijk, als vrij en soeverein mens op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ondergetekende albertus , roepnaam ab, verklaart als vrij mens geboren te zijn, op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.Een afschrift van ondergetekende zijn geboortecertificaat is mede als bewijs hiervan, ingescand op de laatste pagina van dit document.

( deze is om privicy redenen weg gelaten )Een vrij mens die zich beroepen kan op alle mensenrechten, die in nationaal en internationaal recht gegeven zijn, als wel die in verdragen vastgelegd zijn.Overtredingen van zijn rechten zijn in het strafrecht strafbaar gesteld.


Als vrij mens,
geboren op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft ondergetekende ook de bijbehorende status en bevoegdheid verkregen om, vrijelijk in zijn wil en in vrijheid van keus, gebruik te kunnen maken, van zijn privaatrechtelijk zakelijk handelend natuurlijk persoon.Als publiekrechtelijk voornamelijk persoon kan ondergetekende er dus voor kiezen zakelijk handelend te zijn als burger onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek / boek 1 / art. 1Zie ook het gelijkheidsbeginsel in art. 1 van de Grondwet.Ondergetekende deelt u in privaatrecht mede dat hij, geen “diensten” van geen enkel bestuursorgaan zal dulden, waarvoor ondergetekende zelf, niet “vrijwillig” een “natte inkt handtekening” voor gezet heeft.

En dus ook GEEN betalingsverplichtingen meer voor “diensten” heeft, waar ondergetekende niet “vrijwillig” een “natte inkt handtekening” voor gezet heeft.

Gelieve uw ondergeschikten hier over te informeren, aangezien ondergetekende anders zal moeten reageren, en handelen, met tarieven, en claims vermeld in ondergetekende zijn kostenschema, welke reeds een keer is afgegeven ter kantore van het bestuursorgaan gemeente Hilversum, indien deze u onbekend is gelaten / gebleven, zie desgewenst, de digitale versie op ; http://abvanegdom.123website.nl/439024387

Bij deze verklaart ondergetekende zijn eigen ( volks) vertegenwoordiger tot eindig te blijven !

Daar mede zijn stem thans geheel voor mijzelf te houden, mijn stem trekt ondergetekende terug uit uw register, mijn stem was altijd al mijn stem, en exclusief voor mijzelf, en nu legt ondergetekende dit expliciet en onweerlegbaar vast ,in deze Juridische verklaring.

Als ondergetekende spreekt of zwijgt, dan is dat uit vrije wil.

Het is aan ondergetekende, en aan niemand anders, om mijzelf te besturen.

Het is aan mij om in de eerste plaats ‘de-facto’ te handelen in het algemeen, en een ieder verbindend belang en pas in de tweede plaats om ‘de-jure’ te handelen, in het algemeen en een ieder verbindend belang.

Ondergetekende staat onder geen beding een mandaat/bevoegdheid / machtiging af aan een ander persoon, zijnde rechtspersoon / vereniging / ANBI, uit het publieke domein.

Ondergetekende geeft geen handelsbevoegdheid aan derden, noch geeft ondergetekende iemand het recht voor mij te spreken ,of te handelen.

Ondergetekende verleent niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving verplichtingen op te leggen, die mijn, of mijn medemensen hun rechten schenden.

Dat is mijn besluit ,en niemand anders kan noch zal hier over zeggenschap hebben.

Ondergetekende geeft te kennen, dat ondergetekende voor de registratie van mijn voornamelijk persoon “albertus van de familie van egdom", en zijn natuurlijk persoon ALBERTUS VAN EGDOM nooit mijn toestemming heb gegeven, aan wie dan ook.

De vader van ondergetekende, heeft ondergetekende destijds onder staats DWANG aangegeven bij de burgerlijke stand in Westbroek, thans gemeente De Bilt, waarna ondergetekende door een ambtenaar, men kan ondergetekende thans niet eens meer zeggen, wie deze ambtenaar was, ingeschreven werd in het geboorteregister.

Deze verplichting werd de vader van ondergetekende, door de Staat, op straffe van, middels Art. 1:19e.2 BW opgelegd !

Ondergetekende wijst u op ; art 228 BW 6, welke luid ;

Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.Vervolgens wijst ondergetekende u op ; Art 3:33 BW boek 3Concluderend ; er zijn geen “vrijwillig afgesloten contracten”, en er was zeker sprake van dwang, EN BEDROG zoals beschreven in ; Art. 1:19e.2, dit betekend volgens civiel recht, vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie art 44 BW 3, en dit vernietigt dat rechtshandelen, dit word bevestigend in art 49 en 50 BW 3

Op art . 1:19e.2 BW, zijn mogelijk ook enige wetsartikelen uit het Wetboek van strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, art. 273 t/m art. 285bvan toepassing.

Dat onderggetekemde zijn vader, c.q. geboorteaangever, ondergetekende destijds onder DWANG, maar in vertrouwen, en in onwetendheid bij de burgerlijke stand , van de gemeente Westbroek, thans gemeente De Bilt , en hij / zij destijds niet wist, wat ondergetekende zelf nu weet, heeft aangegeven, doet hier niets aan af.

Aldus: registratie van ondergetekende zijn voornamelijk persoon albertus ( roepnaam ab ) en registratie van ondergetekende zijn privaatrechtelijk zakelijk handelend natuurlijk persoon, ALBERTUS VAN EGDOM ‘(waarbij aan deze laatstgenoemde persoon het Burger Service Nummer,c.q. Burger Slaven Nummer ( om privicy redenen weg gelaten ) is toegekend) is buiten ondergetekende zijn vrije wil, en instemming tot stand gekomen.

Ondergetekende geeft te kennen, dat andere vormen van registratie die voortgekomen zijn uit deze basisregistratie, ondergetekende evenmin verplichten tot gebruik hier van.

Deze verplichting rust wel op anderen in het publieke domein.

Met name degenen die zich hieraan verbonden hebben in de-jure en de-facto, doordat zij een ambtseed of ambtsbelofte hebben aanvaard, om ondergetekende het gebruik van dergelijke registraties, zoals hier bedoeld, binnen de economische ruimte toe te staan.

Hetgeen geschiedt zodra ondergetekende uit eigen vrije wil een wederzijds in natte inkt getekende overeenkomst / contract met wie dan ook wil aangaan, volgens het verbintenisrecht, zoals dat in het Burgerlijk Wetboek tot op heden is opgetekend.

Wanneer anderen in het publieke, of zakelijke domein ondergetekende willen dwingen te handelen / niet te handelen zonder contract als hierboven omschreven, dan zal ondergetekende hierop niet ingaan.

Wel zal ondergetekende hierop zijn aangifte baseren, tot strafrechtelijke vervolging, volgens strafrecht, tenzij het ondergetekende uit eigen vrije wil alsnog behaagt en tot voldoening strekt hierop in te gaan.

Burgerlijk Wetboek Boek 1

Art.1

  • Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

  • Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

ondergetekende is een vrij mens, en ondergetekende is bevoegd tot het genot van zijn burgerrechten, en ondergetekende hoeft geen dienstbaarheden te dulden.

We kennen geen slavernij in Nederland, art. 4 UVRM en art. 273f SR.

Dus zakelijk handelend is ondergetekende in gelijk recht met ieder ander, en ondergetekende hoeft geen zaken te doen met iemand , c.q. organisatie, bedrijf, of bestuursorgaan,waar ondergetekende dat niet mee wenst te doen.

Wel of niet zaken doen, is mijn vrijheid van keus, in ondergetekende zijn wil.

Welke rechten geborgd zijn onder de Grondwet Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Welke rechten geborgd zijn onder de UVRM Art. 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

In dit besef verklaart ondergetekende, ondergetekende hoeft geen enkele andere autoriteit over zijn leven te dulden dan zichzelf, een ieder heeft de verplichting jegens ondergetekende, zich te gedragen in het algemeen en een ieder verbindend belang:
Niet doden / Niet dwingen / Niet stelen

Uitdrukkelijk wil ondergetekende stellen, dat hij deze verplichting zal respecteren in ieder ander, zolang hij leeft.

Indien ondergetekende belaagd word, op welke wijze, en door wie dan ook, dan zal ondergetekende zich proportioneel weren, om dit onrecht te verhinderen.

Anderen in ondergetekende zijn directe omgeving, zoals geliefden / buren / vrienden, die zijn assistentie tot verweer inroepen, dan wel op dat moment niet bekwaam zijn die in te roepen, maar wel naar ondergetekende zijn mening in directe nood verkeren, zal ondergetekende bijstaan naar zijn beste vermogens, in hun verdediging tegen onrecht begaan door publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke dienaren, dan wel tegen zij die verkondigen ‘onbezoldigd’ dienaar in functie te zijn, en uit hoofde daarvan te handelen.

Voor gevolg schade,s die ondergetekende ondervind, uit welke belaging dan ook, stelt ondergetekende de belager(s) zelf hoogst persoonlijk, en zonder uitstel commercieel aansprakelijk, volgens zijn kostenschema, welke digitaal vermeld staat op ; http://abvanegdom.123website.nl/439024387

Nimmer zal ondergetekende instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanklagen, omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden door mensen van vlees en bloed.

Deze mensen van vlees en bloed dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen, en als dit handelen uitmond in wederrechtelijke, en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

Dit document is in tweevoud opgemaakt, en ondertekent te Hilversum, en aangeboden ter kantore van het bestuursorgaan gemeente Hilversum.

1 exemplaar is / word na aftekening, en afstempeling, ter kantore, op / door het bestuursorgaan gemeente Hilversum, door de auteur albertus van de familie van egdom, voor zijn eigen administratie, mee retour genomen

Een copy van de voorzijde van de door uw bestuursorgaan, aan ondergetekende toegezonden stempas, is ingevoegd op 1 na de laatste pagina, van dit document

Een copy van ondergetekende zijn geboortecertificaat is op de laatste pagina, ingevoegd in dit document.

Zij vormen een onverbrekelijk geheel met dit document, en de Juridische Kennisgeving

Ondergetekende verzoekt u om een schriftelijk antwoord, c.q. een schriftelijke leesbevestiging, van dit document.Verklaring tekens, en belangrijke URL,s1 ) bron ;

https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/natuurlijk-persoon/

Een natuurlijk persoon is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft.

Belangrijke URL,s ;

http://abvanegdom.123website.nl/439024387

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CVOcf-PGTCc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=crw7M0rN10s

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=U25AtWcERkoOndergetekende is de auteur van dit document, welke is opgemaakt zonder kwade wil, of frivoliteit.Met vriendelijke, beleefde, en soevereine groetab, soeverein geboren mens, uit de familie van egdom

in care ;adresgegevens om privicy redenen weg gelaten !