Openbare kennisgeving van kostenschema aan ;

Een ieder ander, levend mens, rechtspersoon, bedrijf, organisatie, en de rechtspersoon “de staat der nederlanden”, incl. diens onderafdelingen, of dochterbedrijven, etc.

Welke onder, welke benamingen ook deze moge opereren, hierna te noemen, een ieder.

Hieronder de online versie ;

 

 

Aan ; xxxxxxxxx de geadreseerde

t.a.v. ; xxxxxxxxxxxx PERSOONLIJK !

Adres, etc.

 

Onderwerp ; Uitreiking c.q. doen toekomen van het bindend kostenschema van ondergetekende, aan u.

 

Mijn kenmerk ; mens-ab/gebvdfv/egdom-201

 

Dit document bevat, in welke vorm dan ook ; 16 bedrukte zijde,s A4 pagina,s, op papier.

 

Zij vormen ten alle tijde, in welke vorm dan ook, 1onverbrekelijk geheel !

 

                                                                                            Amersfoort xx-xx-2018

 

Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik , als ook ik de Ondergetekende ben.

 

 

                                                                Lecturi Salutem .

 

 

Nimmer zal ik de ondergetekende, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanschrijven, of aanklagen.

 

Omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden door mensen van vlees en bloed.

 

Deze mensen van vlees en bloed, dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen.

 

Ik refereer ook graag even naarhet proces van Neurenberg, welke van 20-11-1945 tot 01-10-1946 plaats vond, in de Duitse stad Neurenberg.

 

Hooggeplaatste nazi leiders stonden daar terecht voor o.a. (oorlogs) misdaden, en misdaden tegen de menselijkheid.

 

In hun verdediging probeerden allen zich te verschuilen, achterfictievedode entiteiten, zijnde o.a.instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc, en de term opdracht, is opdracht.

 

De rechters waren allen unaniem van mening, dat elke levende mens verantwoordelijk is, voor zijn eigen daden, en handelen.

 

De uitspraken van het proces van Neurenberg, was vervolgens een enorme precedent schepping inz. menselijke verantwoordelijkheden, welke zich pogen te verschuilen achterfictievedode entiteiten, en de term opdracht, is opdracht.

 

Hier uit is o.a. in 1948 ook met Art 1 URVM, welke mij vertelt ; “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.

 

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen”, ontstaan.

 

Ik doe ook alleen maar mijn werk, en ik voer ook alleen maar mijn “opdracht” uit.

 

Zijn de laatste jaren steeds weer van deze hele mooie pogingen, van levend verantwoordelijke mensen om in strijd met Art 1 URVM, te trachten zich achter fictievedode entiteiten, te verschuilen.

 

Indien ik in een taxi zit, en er uit wil, moet ik mij tot de chauffeur, bestuurder wenden wanneer ik uit de taxi wil.

 

En ga ik NIET spreken tegen de dode entiteit” het voertuig, de auto c.q. taxi, deze kan namelijk helemaal niets zelfs, zonder dat hij bediend word door de chauffeur, c.q. bestuurder.

 

Bovenstaande is slechts bedoeld om u, aan te geven dat, ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheden over zijn,of haar eigen daden, handelingen heeft.

 

En ik, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

Geboren uit de mens ; Jacoba Coljee, en verwekt door de mens ; Willem Gerrit van Egdom.

 

Mij in de eerste stap ook richt tot de allerhoogste menselijke, en verantwoordelijke chauffeur, c.q. bestuurder, van een / de dode entiteit”, welke of wat, dat ook moge wezen.

 

Werknemers, c.q. lakeien van een dode entiteit”, welke of wat, dat ook moge wezen, kunnen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging / toestemming, van de allerhoogste menselijke, en verantwoordelijke chauffeur, c.q. bestuurder, van een / de dode entiteit”, rechtsgeldig helemaal niets, toezeggen, afwijzen etc.

 

Aangezien in het verleden, de antwoorden op door mij gedane kennisgevingen, verzoeken, etc. gericht aan de “lakeien” van dode entiteiten, annex rechtspersonen, mij nog nooit goed hebben kunnen bevredigen.

 

En zij zich bleven verschuilen achter deze dode entiteiten, annex rechtspersonen, en ik doe ook alleen maar mijn werk, en ik voer ook alleen maar mijn “opdracht” uit.

 

Communiseer ik alleen nog maar met, doe ik mijn poststukken, kennisgevingen, facturen, en declaraties etc., alleen nog maar toekomen aan, de hoofdbestuurder(s), c.q. de hoofd verantwoordelijke(n) van / voor, deze “dode entiteiten”, annex de rechtspersonen.

 

...... u bent volgens mijn verkregen informatie, de hoofdbestuurder, c.q. de hoofd verantwoordelijke van / voor, de “dode entiteit”, annex de rechtspersoon …....

 

Ingeschreven bij de kamer van koophandel, onder nummer ; …...., vestigingsnr ; …....., c.q. …...

 

U …......bent voor dezedode entiteit, annex rechtspersoon, volgens de mij verkregen informatie,danook persoonlijk voor deze verantwoordelijk, en aansprakelijk.

 

Derhalve richt ik mij thans tot u, …...... , de aller hoogste persoonlijk verantwoordelijke mens, boven deze “dode entiteit”, annex de rechtspersoon ….... PERSOONLIJK.

 

En doe u, …......de hoofdbestuurder, c.q. de hoofd verantwoordelijke van / voor, de “dode entiteit”, annex de rechtspersoon …....,

 

Bij deze, en op deze wijze mijn kostenschema, welke door mij, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, om rechtsgeldigheid te be krachten ook online is geplaatst.

 

Vermeld op ; http://abvanegdom.123website.nl/439024387, bij deze, en op deze wijze mijn kostenschema, in papieren vorm toekomen.

 

Dhr, / Mw. …...... , let op, mijn hierbij aan u doen toegekomen kostenschema, is een soeverein, en juridisch document.

 

Waar zowel de nederlandse, als ook de europeesche, en internationale wetgeving, en verdragen op van toepassing zijn !

 

Op 13 februari 2018 hebben ALLEN die in Nederland geregistreerd zijn, van staatswege en bij wet, het automatisch orgaan donorschap ontvangen.

 

Dit is het collectieve Affidavit van staatswege, waarmee de staat voor ALLEN, de historische, "dood en verloren op zee" - registratie, (welke het gevolg was van de oprichting en verhandeling op de beurs, van de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust op ondergetekende zijn geboortedatum), heeft gecorrigeerd.

 

Met de wet automatisch orgaan donorschap, heeft Nederland, in navolging van België, en Spanje, de status van levende mensen impliciet hersteld, en erkend hier mede dat, ALLEN die in Nederland geregistreerd zijn geen NATUURLIJK PERSOON zijn, maar levende mensen.

 

Immers: een verondersteld 'dood en verloren op zee' – geregistreerde, een vermeend NATUURLIJK PERSOON.

 

Kan op papier (de bond) nooit levensvatbare organen aanbieden, of hier bij een “dode entiteit”, annex een bestuurs, of rechtspersoon, = organisatie, bezwaar tegen maken.

 

Ik de de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, de eigenaar, en de @auteurvan dit soevereine document zijnde.

 

Leef al sinds ik uit de fictieve matrix ontwaakte,

 

inz. mijn verkregen geboorterechten, geloof, en levensovertuiging, volgens ;

 

De Universele Rechten Van de Mens 1789, Het handvest van de aarde, Het handvest voor compassie, Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ), De Universele Rechten Van de Mens 1948, en de natuurwetten.

 

Vervolgens ;

Art 1 URVM, vertelt mij ; “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

 

Art 1:1 BW, vertelt mij ; “persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard, of onder welke benaming ook, worden niet geduld”.

 

Art 1 GW, vertelt mij ; “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 

Art 3:33 BW, vertelt mij ; “Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil, die zich door een verklaring heeft geopenbaard.”

 

Art. 5 BW 2, vertelt mij ; “Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.”

 

Daar waar er evt. door u vermeende contracten, of verplichtingen zijn, tussen u Dhr, / Mw. …...... , PERSOONLIJK, en / of de fictieve dode entiteit, annex rechtspersoon, welke u Dhr, / Mw. …...... , als de allerhoogste levende mens, en hoofdbestuurder, c.q. de hoofd verantwoordelijke van / voor, de “dode entiteit”, annex de rechtspersoon …...., vertegenwoordigd.

 

Welke niet vrijwillig, onder waarborging van ; Art. 3:33 BW, door mij de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, met deze zijn aangegaan .

 

Bent u ik u, Dhr, / Mw. …...... in dwaling, en wijs ik u op het volgende ; Art 6:228 BW, welke mij vertelt ; “Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar”.

 

In deze stel ik, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

En indien ik ook niet , “vrijwillig” een ander levend mens, onder waarborging van ; Art 6:37 BW gemachtigd heb, voor mij in zaken te handelen.

 

Stel ik, een onder waarborging van ; Art 1:1 BW, en Art. 3:33 BW, GEEN met mij afgesloten “vrijwillig” contract, is met mij ook GEEN ENKEL, door mij ongewenst CONTACT !

 

Ik als uit de matrix ontwakend mens, wens in vrije wil Art.3.33 Bw, de mij toe bedachte, schaarse, en kostbare levensminutenop deze planeet, heel graag te besteden zoals ik dit zelf graag wil.

 

Elke van de schaars, aan mij toebedachte levens seconde is mij, gezien mijn geloof, en levensovertuiging, zeer dierbaar, en kostbaar !

 

Indien ik, begiftigd met gezond verstand, en geweten, al iets van fictievedode entiteiten, annex rechtspersonen, nodig mocht hebben dan weet ik deze zelf, wel te benaderen.

 

Lakeien, c.q. werknemers van fictieve dode entiteiten, annex rechtspersonen, schenden echter non stop mijn privacy, Art.10 GW, en de europeesche wet ; AVG verordening (EU) 2016/679

 

Zij doen mij, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

C.q. de door mij, door het bedrijf staat der Nederlandenverplicht, onder dwang, en op straffe van,de op zijn geboorte datum, door hen gecreeerde, fictieve “dode entiteit”.

 

De2e dood geborene, de Cestui Que Vie nageboorte, welke ik vanhet bedrijf staat der Nederlanden”MOET vertegenwoordigen.

 

Deze2e dood geborene, de Cestui Que Vie nageboorte, hierna te noemen, zoalshet bedrijf staat der Nederlanden”, deze zelf ook benoemd, de BURGER, c.q. NATUURLIJK PERSOON.

 

ONGEVRAAGD, en ONGEWENST poststukken toekomen, welke ik om mij proportioneel te weren, om dit onrecht te verhinderen.

 

Vervolgens onder vermeende “wetsdwang” weer moet gaan beantwoorden, er bezwaarschriften tegen moet gaan opmaken etc.

 

Want anders blijft er onder vermeende “wetsdwang” weer, een betalingsverplichting, of andere vermeende sanctie op mij, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert bestaan, of op mij rusten.

 

Dit word door mij ervaren als ; een doordefictievedode entiteiten, annex rechtspersonen,aan mij ongewenste, en “VERPLICHTE opdracht tot het verrichten van ongewenste werkzaamheden”.

 

En derhalve ook als een 'beroving van mijn schaarse, en kostbare levensminuten” op deze planeet.

 

Aan deze door defictievedode entiteit, annex rechtspersoon, waarvan u de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger.

 

En daarmede ook de allerhoogste verantwoordelijke levende mens bent, voor de aan mij ongewenste, en VERPLICHTE opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Zijn daarom uiteraard, ook kosten voor u verbonden, Art 6:106 Bw, vertelt mij ;

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding”

 

Art 6:106. a Bw, vertelt mij ; “indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had, zodanig nadeel toe te brengen”

 

Wederom, elke van de schaars, aan mij toebedachte levens seconde is mij, gezien mijn geloof, en levensovertuiging, zeer dierbaar, en kostbaar !

Derhalve is dit kostenschema, hier op van toepassing !

 

Indien ik, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, onder waarborging van ; Art 1:1 BW, en Art. 3:33 BW wel met de fictievedode entiteit, annex rechtspersoon, waarvan u de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger bent.

 

Wel contracten ben aangegaan, of opdrachten tot levering van goederen, of diensten heb aan deze heb verstrekt.

 

Geld het volgende, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeen gekomen.

 

Dat de fictievedode entiteit, annex rechtspersoon, instantie, juridische titel, etc.

 

Waarvan u, de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger, en allerhoogste verantwoordelijke voor bent.

 

Dat deze fictievedode entiteit, annex rechtspersoon, instantie, juridische titel, etc, waarvan u, de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger, en allerhoogste verantwoordelijke voor bent.

 

Onder uw persoonlijke verantwoording, de “plicht” heeft, deze levering, of dienst 100% naar behoren, en zoals door ons is overeengekomen uit te voeren.

 

 

En ik, de soeverein, en levend op 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert, zoals door ons is overeengekomen, vervolgens een betalingsverplichting.

 

Aan dezefictievedode entiteit, annex rechtspersoon, instantie, juridische titel, etc, c.q. u heb.

 

Ik, de soeverein, en levend op 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert, stel het volgende ;

 

Ik behoef, mij over de levering van goederen, c.q. de levering van mijn “vrijwillig” gevraagde dienst, zelf helemaal geen zorgen meer te maken, of er zelf nog enige werkzaamheden aan te verrichten.

 

Indien defictievedode entiteit, annex rechtspersoon, instantie, juridische titel, etc, waarvan u, de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger, en allerhoogste verantwoordelijke voor bent, fouten maakt, verzuim pleegt etc, inz. onze “vrijwillig aangegane” overeenkomst.

 

Moet ik, mij proportioneel weren om dit onrecht te verhinderen, en u dit al dan telefonisch, of schriftelijk mede delen.

 

Ook dit ervaar ik als, een doorfictievedode entiteit, annex rechtspersoon,aan mij ongewenste, en “VERPLICHTE opdrachttot het verrichten van ongewenste werkzaamheden”.

 

En derhalve ook als een 'beroving van mijn schaarse, en kostbare levensminuten” op deze planeet.

 

Ook daar zijn uiteraard, kosten voor u aan verbonden, Art 6:106 Bw

 

Derhalve stelt ondergetekende wanneer u bovenstaande mededelingen, en daar mede zijn mensenrechten etc. schend.

 

Dat daar op onderstaand kostenschema op van toepassing is, welke met ingang van dagtekening van het eerste omschreven gebeurde van toepassing is !

 

Op onderstaand kostenschema, berusten de auteurs, en copy rechten bij de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

Attentie let op : niets uit dit document, of delen uit dit document, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, van de @auteur, c.q. copy gerechtigde

 

De soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens Albertus, roepnaam Ab, of Albert,op enige denkbare wijze worden gebruikt, veranderd, verveelvoudigd, of anderzijds verder worden verspreid.

 

Onderstaand het kostenschema van ondergetekende, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

1 ) Elke keer dat ik vanaf heden, door een vertegenwoordiger van de Kroon, en of medewerk(st)ers van

bedrijven die werken i.o.v. de kroon, of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben aangehouden word.

Of op enige andere denkbare wijze wijze lastig gevallen word, breng ik de desbetreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , dan wel 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben een bedrag in rekening van € 5000,-.

 

2 ) Voor het betreden van mijn privéterrein, of het aanraken van mijn persoonlijke eigendommen waaronder

ook gerekend voertuigen in mijn bezit, beheer, of in bruikleen door een vertegenwoordiger

van de kroon, of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben.

breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel de kroon, of 1 der andere genoemden, die dit

kostenschema uitgereikt gekregen hebben, een bedrag in rekening van € 5000,-.

 

3 ) Voor het per ongeluk, of met voorbedachten rade toebrengen van fysieke schade, het ongewenst

aanraken van mijn lichaam, of dat van een of meerdere mensen die ik vertegenwoordig.

Door een vertegenwoordiger van de Kroon, of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt

gekregen hebben.

Breng ik hen een bedrag in rekening van tenminste € 15. 000,- tot een maximum van € 1,500.000,

afhankelijk van de zwaarte van het handelen, in rekening.

 

4 ) Voor elk kwartier dat ik in hechtenis genomen word, dan wel gevangen gezet ben, dan wel beroofd word

van mijn bewegingsvrijheid door een vertegenwoordiger van de Kroon, of 1 der andere genoemden in dit

kostenschema.

Die dit kostenschema op welke manier dan ook, aan, of uitgereikt gekregen hebben, breng ik een bedrag

in rekening van € 5000,-

ik behoud mij het recht voor dit kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

5 ) Voor elke minuut die ik staande gehouden word door een vertegenwoordiger van de Kroon, of 1 der

andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben, breng ik des-betreffende

vertegenwoordiger / verantwoordelijke mens persoonlijk, dan wel de Kroon een bedrag in rekening van

1000,-.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

6 ) Voor elke vraag die mij gesteld wordt, waarop een antwoord geëist wordt onder dreiging, of onder elke

willekeurige bedreiging met represailles, door een vertegenwoordiger van de Kroon, of 1 der andere

genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben.

Breng ik de desbetreffende vertegenwoordiger / verantwoordelijke mens persoonlijk, dan wel de Kroon,

een bedrag in rekening van € 5000-

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

8 ) Mijn naam is door mij met succes geclaimd, daardoor ben ik @ eigenaar auteur van de naam, namen

zoals elders in dit kostenschema omschreven, voor elke keer dat zonder mijn toestemming mijn naam ,

en of enige afgeleide daar van word ge / misbruikt.

Door een vertegenwoordiger van de Kroon, of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt

gekregen hebben, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger / verantwoordelijke mens persoonlijk.

Dan wel de Kroon, een bedrag in rekening van € 5000-

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

 

9 ) Mijn naam is door mij met succes geclaimd, daardoor ben ik @ eigenaar auteur van de naam, namen

zoals elders in dit kostenschema omschreven.

Voor elke keer dat zonder mijn toestemming mijn naam, en of enige afgeleide daar van, als mede mijn

adres of verblijf gevens , of om het even welke andere gegevens.

Mede gelet op Art.10 GW, en de europeesche wet ; AVG verordening (EU) 2016/679

Welke mij, of een der huisgenoten, huisdieren etc. van mij, c.q. mij ondergetekende betreft / betreffen

word(en) doorgegeven.

Aan om het even welke denkbare derde partij dan ook, door een vertegenwoordiger van de Kroon,

of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben.

Breng ik desbetreffende vertegenwoordiger / verantwoordelijke mens persoonlijk, dan wel de Kroon, een

bedrag in rekening van € 15.000,- per gebeurtenis.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

 

10 ) In elke situatie, hierboven niet beschreven, ontstaan door enigerlei soort gedrag of interventie door een

vertegenwoordiger van de Kroon, of 1 der andere genoemden die dit kostenschema uitgereikt

gekregen hebben.

Jegens mij, heb ik het recht de betreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon,/

verantwoordelijke mens persoonlijk, een ter plekke nader vast te stellen bedrag in rekening te brengen ,

Word ik in dat recht belemmerd, dan zal dat bedrag ten minste € 50.000,- bedragen.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

11 ) In elke situatie, dat ik, of personen die onder mijn bescherming staan, of die door mij in bescherming

worden genomen, incl. huisgenoten ( mens en dier ).

Ongevraagde, c.q. ongewenste poststukken ontvangen van van de Kroon / verantwoordelijke mens

persoonlijk.

Of 1 der andere in dit kostenschema genoemden, die dit kostenschema uitgereikt gekregen hebben.

In een poging / pogingen door mij ongevraagde en / of ongewenste financieele transacties met mij aan

te gaan.

En welke ik om wettelijke redenen mondeling , of schriftelijk MOET gaan beantwoorden, om reden dat ik

kenbaar moet gaan maken deze als ongewenst / on rechtsgeldig te beschouwen.

En tegen deze mijn bezwaar aan te moeten tekenen, dit kenbaar te ( moeten ) maken etc.


Breng ik de Kroon, c.q. ook die ik het achteraf toe zend , c.q. overhandig , ik een declaratie van minimaal € 220,00 per uur, exclusief nog de bijkomende kosten in rekening.

exclusief nog de bijkomende kostenin rekening zal brengen.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

Het kostenschema van mijn arbeid is ;voor het beantwoorden van aan mij verzonden, ongevraagde, en / of ongewenste poststukken, de kosten van te verbruiken materialen, evt. afschriften van documenten, en verder alle denkbare hier gelijkwaardig aan, etc., is voor u, hieronder beschreven ;

 

12 ) € 220,00 per uur, en / of 220,00 elk voor elk overschrijdend gedeelte van het uur, met een

minimum aanvang bedrag van 220,00 per handeling, c.q. per beantwoording, dit per poststuk, en

dit per onderwerp.

 

13 ) 220,00 per uur, voor een persoonlijk gesprek op verzoek, 220,00 per uur voor elk

overschrijdend gedeelte van het uur, met een minimum aanvang bedrag van 220,00 per handeling,

c.q. per beantwoording.

Dit excl. evt. reis en / of andere kosten ge / berekend vanaf vertrek, van af het verblijfadres.

Tot aan het moment van terugkeer op een door mij te kiezen verblijfadres .

Dit excl. evt. andere kosten voor andere handelingen, voorwaarden, en of op te leggen dwangsommen ,

zoals in dit kostenschema word / is vermeld .

 

14 ) € 2,50 als reiskosten, dit om het even op welke wijze de gereisde kilometer is afgelegd, per afgelegde

kilometer.

Of indien aantoonbaar het kilometer bedrag nog hoger hoger uitvalt dit kostbedrag .

Naast dit bedrag word u ook nog minimaal, de bedragen, onder nummer 12, en 13 berekend , dit vanaf

het vertrek van af het verblijfadres.

Tot aan het tijdstip van terugkeer op het door mij te kiezen verblijfadres .

Mochten gemaakte kosten nog hoger uitvallen, door b.v. een taxirit , vliegtuigticket etc, dan zullen deze

worden doorberekend .

 

15 ) € 2,50 per door mij gebruikte zijde vel A4 papier, welke benodigd zijn, ter beantwoording van

poststukken, het verstrekken van informatie, of het doen van mededelingen etc. aaneen

vertegenwoordiger van ( en / of een onderdeel ), vande Kroon ,of 1 der andere genoemden , die dit

kostenschema uitgereikt gekregen hebben.

 

16 ) € 7,50 per een door mij, aan u verzonden fotoafdruk op max. A4 formaat.

Op elke fotoafdruk blijft echter het auteursrecht aan mij ( ondergetekende ) voorbehouden.

Indien er door iemand, een partij, etc. om verzocht word, heeft ondergetekende zonder opgaaf van

reden, het recht dit verzoek, aanvraag, c.q. deze bestelling, zonder opgaaf van redenen, te weigeren .

 

17 ) € 2,50 per verpakking, voor de verpakking van een poststuk gericht aan,een vertegenwoordiger

van ( en / of een onderdeel ) vande Kroon, of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema

uit / aangereikt gekregen hebben.

 

18 ) € 2,50 per verpakking, voor het verpakken van een poststuk, gericht aaneen vertegenwoordiger van

( een onderdeel ) van de Kroon, of 1 der andere genoemden, die dit kostenschema uit / aangereikt

gekregen hebben .

 

19 ) € 10,50 frankering kosten, per verpakking, voor het frankeren van een normaal verzonden

poststuk ( gewone postbezorging ), per postNL binnen Nederland,van maximaal 10 pagina,s vel

verbruikt A4 papier.

Daarboven ten telke malen het bedrag van € 10,50 per de volgende 10 vel A4 papier.

Voor verzending naar een andere EU lidstaat word het genoemde tarief verdubbeld.

 

20 ) € 12,50 ( frankeringskosten ) per verpakking , voor het frankeren van een aangetekend / verzonden

poststuk ( aangetekende postbezorging ), vallende onder de eerste frankering gradatie, van post nl

en € 12,50 extra, voor elke volgende frankering gradatie van post nl.

 

21 ) € 10,00 voor het transport, dit per poststuk aan u, of 1 der andere in dit document genoemden, naar

een postagentschap, of een openbare brievenbus.

 

22 ) € 22,50 voor het transport, dit per poststuk welke persoonlijk overhandigd word aan u, of 1 uwer

medewerk(st)ers.

 

23 ) € 15,00 per keer, voor de eerste 10 minuten voor het evt. gebruik van ethernet, dit tarief geld ook

wanneer ik ethernet door toedoen van, en / of voor het inwinnen van advies etc. moet raadplegen, na

de eerste 10 minuten geld het tarief van € 1,50 per minuut voor het gebruik van ethernet .

 

24 ) € 125,00 voor het verstrekken van een copy van mijn geboortebewijs / geboorteakte, uw

bestelling kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Indien deze dwangmatig ge eist, of gevorderd word, zal hier voor een bedrag van minimaal € 150.000

voor verschuldigd zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

25 ) € 500,00 excl. de materiaalkosten,voor het verstrekken van een copy, van het

document ; VBI_005/bwb/ave_wb_070555, ( verklaring van begrip en intentie ), welke door mij aan de

allerhoogste ambtenaar in Nederland t.w., de heer W.A. von Amsberg te Den Haag verzonden is.

Uw bestelling kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden ,

Indien deze dwangmatig geeist of gevorderd word , zal hier voor een bedrag van minimaal

850.000 voor verschuldigd zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

26 ) € 125,- voor het verstrekken van een copy, van mijn verzendbewijs van mijn document ;

VBI_005/bwb/ ave_wb_070555 ( verklaring van begrip en intentie ), welke door mij aan de hoogste

ambtenaar in Nederlamd t.w. de heer W.A. von Amsberg te Den Haag verzonden is.

Uw bestelling kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Indien deze dwangmatig geeist of gevorderd word, zal hier voor een bedrag van minimaal € 150,000

voor verschuldigd zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

27 ) € 125,00 voor het verstrekken van een copy van het ontvangstbewijs ( getekend door een

vertegenwoordiger van de heer W.A. Von Amsberg te Den Haag mijn ) van mijn aan hem verzonden ;

document ; VBI_005/bwb/ ave_wb_070555 ( verklaring van begrip en intentie ) , welke door mij aan de

hoogste ambtenaar in Nederlamd t.w. : de heer W.A. Von Amsberg te Den Haag verzonden is , en

welke door hem middels stilzwijgen na de termijn van 6 weken is geaccepteerd , uw bestelling kan

zonder opgaaf van reden geweigerd worden , indien deze dwangmatig geeist of gevorderd word , zal

hier voor een bedrag van minimaal € 150,000 voor verschuldigd zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

28 )€ 500,00 per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit onderwerp

van toepassing zijnde.

Voor het mij ondanks mijn kenbaar gemaakt verbod, toch toesturen van een emailbericht.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

29 ) € 500,00 per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit onderwerp

van toepassing zijnde.

Voor het mij ondanks mijn kenbaar gemaakt verbod hier toe, toch telefonisch te benaderen, welke

dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

30 ) € 500,00 per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit onderwerp

van toepassing zijnde.

Voor het mij ondanks mijn kenbaar gemaakt verbod, toch toesturen van

reclamemateriaal, folders, en aanbiedingen etc., op welke wijze dan ook, welke dwangsom direct

opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

31 ) € 500,00 per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit

onderwerp van toepassing zijnde.

Voor het mij , en / of 1 der onder mijn bescherming vallende, c.q. onder bescherming genomen

perso(o)n(en) ondanks mijn kenbaar gemaakt verbod, toch op elke andere denkbare manier lastig

vallen, welke dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

32 ) € 15000,00 per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit

onderwerp van toepassing zijnde. Voor het al dan bewust, of onbewust pogen mij, en / of 1 der onder

mijn bescherming vallende, c.q. onder bescherming genomen perso(o)n(en), strafbare feiten, en of een

ander misdrijf te laten begaan ( aanzet tot ).

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

33 ) € 5000,00 per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit

onderwerp van toepassing zijnde.

Voor het mij en / of 1 der onder mijn bescherming vallende, c.q. onder bescherming genomen

perso(o)n(en).

Voor het toesturen van een NIET RECHTSGELDIGE nota, factuur, beschikking, ( na ) heffing etc, en of

voor het vervolg er van, mij en / of 1 der onder mijn bescherming vallende, c.q. onder bescherming

genomen perso(o)n(en).

En ander wijs middels ( verkapte ) bedreiging, of middels handelingen die door mij, en / of 1 der onder

mijn bescherming vallende, c.q. onder bescherming genomen perso(o)n(en), als bedreigend, hinderlijk,

of aanduidbaar als stalkend ( kunnen, of ) worden ervaren, door / voor aangekondigde verhogingen etc.

daar van, welke dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

34 ) € 5000,- per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit

onderwerp van toepassing zijnde, voor het sturen van poststukken, pakketten etc, aan mijn, of

mensen die door mij onder mijn bescherming vallen, c.q. genomen zijn, en / of genomen worden,

aan het woon of verblijf adres die door mij, .c.q. hen niet herkend worden als daar, wonende en / of

verblijvende, welke dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

35 ) € 5000,- per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit

onderwerp van toepassing zijnde.

Voor het ongewenst, en ongevraagd toesturen van een fax, of app bericht, aan mij.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

36 ) € 15000,- per keer, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten, welke op dit

onderwerp van toepassing zijnde.

Voor het al dan bewust, of onbewust pogen / dwingen, mij, in de civiele BURGEIJK PERSOON, annex

BURGER status te krijgen, en mij hiermede te “verplichten” mijn “mensenrechten status”, op te geven !

Gevolgschaden worden tevens ook op u verhaald.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

38 ) € 10.000,- per keer, en per gebeurtenis, excl. nog evt. andere in dit kostenschema vermelde kosten ,

welke op dit onderwerp van toepassing zijnde.

Voor het toesturen, doen laten toesturen, overhandigen, laten overhandigen, van aanmaningen,

dwangbevel(en), etc. aan ondergetekende.

Of overhandigd aan 1 diens huisgenoten, familieleden, of mensen die onder mijn bescherming zijn

( genomen ), welke dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

39 ) € 10.000,- per keer, en per onderwerp, per gebeurtenis, excl. nog evt. andere in dit kostenschema

vermelde kosten, welke op dit onderwerp van toepassing zijnde.

Voor hetbewust , of onbewust voor het mij, op welke wijze dan ook, onmgelijk te maken, c.q. mij te

belemmeren in een procedure, c.q. bezwaarschrift, door informatie te, bezwaar te maken / vragen te

vragen, c.q. te eisen , of anderzinds ook maar enige dwang op te leggen, op om het even op welke

manier dit gebeurt, c.q. men het laat gebeuren, welke dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

40 ) € 10.000,- per keer, per onderwerp, per gebeurtenis, excl. nog evt. andere in dit kostenschema

vermelde kosten , welke op dit onderwerp van toepassing zijnde, voor hetbewust, of onbewust

eisen van geld, of goederen in voor uit waarvoor geen schriftelijke bestelling is gedaan, inbegrepen

vermeende, boete,s, ( belasting ) aanslagen, of op om het even, etc,

op welke manier dit ook gebeurt, c.q men het laat gebeuren, welke dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

41 ) € 10.000,- per keer, per onderwerp, per gebeurtenis, excl. nog evt. andere in dit kostenschema

vermelde kosten, welke op dit onderwerp van toepassing zijnde.

Voor hetbewust, of onbewust In gevaar brengen, door frauduleuze, misleidende informatie, en / of

documenten documenten ter hand te stellen, in bruikleen huur, of om het even wat, te verstrekken ,

waardoor ik in een zwakkere , mindere rechtspositie zou kunnen belanden, beland ben, welke

dwangsom direct opeisbaar zal zijn.

Ik behoud mij het recht voor het kostenschema nadien als nog uit / aan te reiken, waarmede dit met terugwerkende kracht geclaimd kan worden.

 

Bescherming van mijn auteursrechten etc.

 

42 ) € 5000,- per keer, per andere gebeurtenis, per artikel of, pagina geschrift,inwelke vorm dan ook, incl.

kop, en voetteksten onder de door mij verstuurde, of afgegeven documenten, en brieven hierbij in

begrepen, welke het @ auteursrechtelijk eigendom is, van mijde soeverein, en levend op; 07-05-1955

te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

Welke zich beroept op ; Art.107 eerste lid, bw, boek 3,en deuniversele verklaring van de rechten van

de mens ;

http://www.youthforhumanrights.org/nl/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/articles-1-15.html

Als ook zich beroept op portret, en beeldrechten, dit incl. op portret, en beeldrechten, van enig denkbare

goederen, incl. onroerend goed, roerend goed, voertuigen, als zijnde in mijn eigendom, in huur, of in

verhuur, in bruikleen gegeven en / of gekregen, of dieren zijnde mijn eigendom, of in beheer.

Voor het zonder mijn voorafgaande toestemming filmen, of geluidsopname,s maken is het bovenstaande

bedrag, per seconde van toepassing.

Voor in dit kostenschema niet omschreven zaken word een indien dit van toepassing is, ter plekke een

nader bedrag door mij voor vastgesteld, en in rekening gebracht.

 

De soeverein, en levend op 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert, @ auteur, en de uitreiker van dit kostenschema zijnde, wenst zich bij voorbaat middels Art. 41 lid 1 Wvs.

Zich zelf rechts zeker te stellen, en te beroepen op noodweer, en acht zich gerechtigd zonder voorafgaande mededeling, en / of enige andere verdere kennisgeving, communicaties in welke vorm dan ook met derden, met audio, foto, of video apparatuur vast te leggen @ alle rechten voorbehouden.

 

Dit kostenschema kan ten alle tijde door de @ auteur, de soeverein, en levend op 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert, naar zijner redelijkheid gewijzigd, aangepast, of bijgewerkt worden.

 

Dit kostenschema is op 20-02-2018 opgemaakt, en tevens geautoriseerd door de @ auteur, de soeverein, en levend op 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

Dit kostenschema is op 20-02-2018 middels uploading op ethernet, publiekelijk ter kennisgeving aan een ieder, aangeboden door de @ auteur, de soeverein, en levend op 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

En word door de auteur sinds de data van plaatsing op ethernet, en / of het schriftelijk doen toekomen, als bindend beschouwd

 

Wel of niet zaken doen, is mijn vrijheid van keus, in mijn vrije wil welke rechten geborgd zijn onder de Grondwet Art. 1, en Art.3.33 Bw

 

!n dit besef verklaar ik geen enkele andere autoriteit over mijn leven te dulden dan mijzelf, een ieder heeft de verplichting jegens mij zich te gedragen, in het algemeen en een ieder verbindend belang.


Indien ik belaagd word op welke wijze, en door wie, of wat dan ook, dan zal ik mij proportioneel weren om dit onrecht te verhinderen.

 

Voor gevolgschaden die ik ondervind uit welke belaging dan ook, stel ik de belager(s) zelf hoogst persoonlijk en zonder uitstel commercieel aansprakelijk, met tarieven zoals in dit kostenschema vermeld.

 

De tarieven vermeld in dit kostenschema, zijn derhalve van toepassing, vanaf gerekend het eerste moment van de belaging, of benadering voor een ieder.

 

Zonder oneerbiedigheid, kwade wil, of frivoliteit, typ, spel, en schrijf fouten in dit document voorbehouden.

En ik tevens de @auteur van dit document zijnde, alle rechten, en update,s voorbehouden !

 

Ik, gekend als ab van egdom ; ab levend geboren uit de familie,s coljee.

En van egdom, roepnaam; ab.

Als VOOR namelijk levend mens, van vlees, en bloed ab, geboren op; 07-05-1955 te Westbroek, coordinaten ; 52° 9′ NB, 5° 8′ OL, en levende als vrij geboren, en soeverein mens, op het vaste land, bij de gratie Gods, en als crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent, en auteur van de copyright naam, claim de naam en de handtekening ©ALBERTUS van EGDOM, en / of alle afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden.

 

 

De soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

 

Geboren uit de mens ; Jacoba Coljee, en verwekt door de mens ; Willem Gerrit van Egdom.

 

U mag dit bovenstaande afkorten naar ;

De “mens” ab

In care ; xxxxx straat 21

xxxx XX Amersfoort.

Bedankt voor uw kennisname, en uw aandacht.