Welkom op de website van ab geboren uit de familie van egdom

de levend geboren mens "ab"

Dit is de website van “de levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom .

Wie, en wat ben ik ?

Klik op het plaatje hier naast, dit is "mijn" eigen identificatie aan een ieder !

Op deze website worden kennisgevingen, etc. door de levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren mens ; Albertus, roepnaam Ab / Albert, geboren uit ; Jacoba Coljee, en verwekt door Willem Gerrit van Egdom

En aan ROVERheden, diens werknemers, annex lakeien etc. gedaan,en openbaar voor een ieder weer gegeven.

Onder de knop "menu" kunt u de onderwerpen / kennisgevingen vinden.

Dit is gedaan, zo dat de desbetreffende staats trouw gezworene, staatsdienaar, staats lakei, of belanghebbende, etc. alle kennisgevingen, berichten etc. in 1 opslag kan inzien.

En er van kan kennis nemen !

Let wel staatsdienaar, belanghebbende;

BW Art.1

Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

De levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren mens ; Albertus, roepnaam Ab / Albert, geboren uit ; Jacoba Coljee, en verwekt door Willem Gerrit van Egdom ; is een vrij mens, is bevoegd tot het genot van zijn burger, en mensenrechten.

En de levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren mens ; Albertus, roepnaam Ab / Albert, geboren uit ; Jacoba Coljee, en verwekt door Willem Gerrit van Egdom ; hoeft geen door hem ongewenste dienstbaarheden te dulden.

We kennen geen slavernij in Nederland.

Art. 4 ERVM, Art. 4 URVM en Art. 273f SR.

Zakelijk handelend is “de mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom, in gelijk recht, met ieder ander mens, van vlees en bloed

De levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom,hoeft geen zaken te doen, met mensen, organisaties, bedrijven, of bestuursorganen, waar hij zelf dat niet mee wenst te doen.

Art 1:2 BW, Art.1.1 Bw, Art 1 GW


Wel of niet zaken doen, is vrijheid van keus, in“de mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom,zijn eigen vrije wil, Art 3:33 BW 3

Het “koningkrijk der Nederlanden” bestaat, al ca. 79 jaar NIET meer.

Om precies te zijn, al sedert 18 mei 1940 NIET meer, zie ;

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2018/05/09/het-bedrog-en-waarom-jouw-rechten-niet-aan-wetten-getoetst-mogen-worden/

En is in het gunstigste geval, net als al diens dochterondernemingen, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, etc., slechts een rechtspersoon ( bedrijf ).

Het “bedrijf staat der Nederlanden”is slechts een “bedrijf / rechtspersoon”, geregistreerd bij het UCC, in Delawere, Amerika, onder registratie nummer ; 0001008288, en wel onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ”

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Netherlands&match=contains&action=getcompany

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission

Dit word voorts bevestigd door ;

 BW.2 Art.1 want dezevertelt mij ;De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid .

De mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom, geeft hierbij te kennen,GEEN zaken te doen.

Of te zaken willen doen, met, mensen , organisaties, bedrijven, of bestuursorganen, etc.

Waar hij zelf, niet een vrijwillig een aangegaan contract, mee is aangegaan, welke is ondertekend met zijn "natte inkt" handtekening !,Art 3:33 BW 3

Welke rechten tevens zijn gewaarborgd zijn onder de Gw. Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Welke rechten tevens gewaarborgd zijn onder de UVRM Art. 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

In dit besef verklaart ondergetekende;

De levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom, behoeft geen enkele andere autoriteit over zijn leven te dulden, dan zichzelf.

Een ieder heeft de verplichting jegens ab geboren uit de familie van egdom, zich te gedragen in het algemeen, en een ieder verbindend belang:


Niet doden / Niet dwingen / Niet stelen

Voor gevolg schade,s die “de levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom, ondervind, uit welke belaging, en door welk mens van vlees en bloed, dan ook.

Stelt “de levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom,de belager(s) zelf hoogst persoonlijk, en zonder uitstel commercieel aansprakelijk.

Conform de tarieven die vermeld zijn, in zijn kostenschema, welke digitaal vermeld staat op ; http://abvanegdom.123website.nl/439024387

Nimmer zal ondergetekende, “de levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom, instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanklagen .

Omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden, door mensen van vlees en bloed.

U ( als kennisnemer ) , bent echter een mens van vlees en bloed, en u draagt en uw eigen verantwoordelijkheid, over uw handelen.

En als dit handelen uitmond in wederrechtelijke, en onwetmatige daden.

Dan krijgt u persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

Ik wijs u hierbij ook op de uitspraken van het Nurnberg tribunaal, waar vele NAZI kopstukken zich beriepen op, bevel is bevel, opdracht is opdracht etc.

Allen werden echter schuldig bevonden, en veroordeeld, aangezien de rechters oordeelden, dat iedere mens begiftigd is met gezond verstand.

Art. 1 UVRM

En derhalve verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen daden !

Het Nurnberg tribunaal, werd een precedentschepping voor het internationaal, en mensenrecht !

U bent hierbij op de hoogte gesteld, en zal bij misdragingen, inz, schending van mensen, en geboorte rechten, misdrijven tegen “de levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom.

Persoonlijk door hem worden aangeklaagd, en persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, voor uw misdragingen / misdrijven tegen hem.

 

 

onderdrukking , het is voorbij

soeverein identiteitsbewijs van “de levende mens ab” geboren, uit de familie,s coljee, en van egdom